Projektai

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos (ŽŪPAIS) investicinių priemonių posistemių modernizavimo galimybių studijos, techninės specifikacijos parengimo paslaugos.

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Informacinės sistemos „E.sąskaita“ modernizavimo veiklos modelio, techninės specifikacijos parengimo ir konsultavimo paslaugos.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Ūkio subjektų rizikos vertinimo ir valdymo modelio, ir rizikos vertinimo ir valdymo politikos parengimo paslaugos.

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų techninės priežiūros paslaugos.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nacionalinės atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) sukūrimo galimybių studijos ir techninių specifikacijų parengimo paslaugos.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto „Elektroninių paslaugų, skirtų fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu, sukūrimas“ techninės priežiūros paslaugos.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ techninės priežiūros paslaugos.

Viešųjų pirkimų tarnyba

Detalios informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo bei informacinės sistemos kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugos.

Lietuvos transporto saugos administracija

Projekto „Lietuvos Respublikos jūrininkų, jūrų laivų ir vidaus vandenų registrų modernizavimas“ investicinio projekto parengimo paslaugos.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Projekto „Informacinės sistemos E-kinas modernizavimas ir plėtra“ techninės priežiūros paslaugos.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Elektroninio archyvo informacinės sistemos modernizavimo techninės priežiūros paslaugos.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Projekto „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ specifikavimo bei techninės priežiūros paslaugos.

VĮ Lietuvos oro uostai

Techninės priežiūros ir rezultatų kokybės užtikrinimo paslaugos įgyvendinant projektą „Oro uosto valdymo informacinės sistemos diegimas ir atvaizdavimo įrenginių parengimas naudojimui“.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos migracijos informacinės sistemos vidinio portalo (MIGRIS) kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos.

Aplinkos ministerija

Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) modernizavimo analizės ir investicinio projekto parengimo paslaugos.

VĮ Registrų centras

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) modernizavimo investicijų projekto ir techninės specifikacijos parengimo paslaugos.

Lietuvos transporto saugos administracija

Projekto „Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemos sukūrimas“ apimtyje planuojamos sukurti informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo paslaugos.

Vilniaus šilumos tinklai, AB

Įrenginių/turto apskaitos kompiuterizuotos eksploatacijos valdymo sistemos įdiegimo procesų nustatymo analizės paslaugos.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto „Elektroninių paslaugų, skirtų fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu, sukūrimas“ apimtyje planuojamų elektroninių paslaugų kūrimo ir diegimo techninės specifikacijos bei veiklos modelio parengimo paslaugos.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Investicijų projekto „Elektroninės paslaugos „EAIS skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ rengimas.

Kirgizijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Kirgizijos Respublikos e-Sveikatos techninės architektūros rengimas, informacinių sistemų procesų ir reikalavimų specifikavimas.

Nacionalinė teismų administracija

Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo, siekiant įgyvendinti teismų reorganizavimą, techninės specifikacijos parengimo, konsultavimo ir techninės priežiūros paslaugos.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacinės sistemos (VATIS) galimybių studijos, reikalavimų specifikavimo ir techninės priežiūros paslaugos.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos reglamentinės specifikacijos parengimo ir techninės priežiūros paslaugos.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Investicijų projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statybos dokumentų išdavimu ir statybos priežiūra, teikiamų bendradarbiavimo lygiu, kūrimas" bei informacinės sistemos Infostatyba modernizavimo techninės specifikacijos rengimas.

VĮ Registrų centras

Piniginių lėšų apribojimo informacinės sistemos atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugos vykdant projektą „Dalyvavimo vykdymo procese, varžytinių ir aukcionų e. paslaugos sukūrimas“.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Policijos interneto svetainės projektavimo, kūrimo ir diegimo pirkimo techninės specifikacijos parengimo paslaugos.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“ techninės priežiūros paslaugos.

Vilniaus miesto savivaldybė

Administracinių teisių pažeidimų modulio analizės ir integravimo į administracinių teisių pažeidimo registrą specifikacijos paslaugos.

Nacionalinio vėžio institutas

Nacionalinio vėžio instituto informacinės sistemos įteisinimo dokumentų parengimo paslaugos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos plėtros pirkimo techninės specifikacijos parengimo paslaugos.

Migracijos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos

Investicijų projektų „Efektyvus migracijos procesų ir paslaugų valdymas“ ir „Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas“ rengimas bei techninių specifikacijų planuojamai kurti informacinei sistemai rengimas.

Norėtumėte pasikalbėti ar galėtume Jums padėti? Susisiekite